Fred Gade


Mobile phone no.: +47 9829 4543

E-mail:  fred@gadeadvokat.no

Fred Gade has run his own legal practice since 1987, at that time as a partner in Advokatfirmaet Groth, Gade and Heffermehl. He went on to work for Advokatfirmaet Arntzen Underland & Co, before he entered into Arntzen de Besche law firm in 2001.

Fred Gade is an attorney admitted to the Supreme Court.

He has experience as a registrar at Nedre Romerike Registry Office, as an associate for the Norwegian Attorney General and as a senior executive officer in the Legislation Department of the Norwegian Ministry of Justice. Gade has also worked as a part-time teacher at the Faculty of Law at the University of Oslo for a number of years, where he inter alia taught contract law and administrative law, as well as acted as an external examiner, etc. 

Gade mainly works with dispute resolution in connection with property, shares, shipping and/or claims for compensation. For many years, he has held board positions in property companies. He assists different property parties within property development and commercial property. He also advises Norwegian elite sports. A part of Fred Gade’s practice is pure procedural assignments. 

Chambers & Partners quotes sources stating that Gade is “a fantastic lawyer and strong litigator” as well as being “extremely meticulous, experienced and hands-on. He also acts promptly, and that fills me with confidence”.

Experience and special expertise

Gade has more than 30 years of experience practicing law as a lawyer in one of the largest and reputable law firms in Norway, specializing in disputes and dispute resolution especially within the financial field and areas pertaining to business law. He has spent large parts of his time practicing law preparing cases and litigation before courts, district courts, appellate courts, the Supreme Court and arbitration courts. Many of the cases have been “problem cases” to the parties involving a high level of conflict and media attention.

Fred Gade has mainly focused his legal practice on the disciplines:

 • Property
 • Property development
 • Construction and contract law
 • Investments in all types of assets; securities, ships etc.
 • Company law
 • Contract and rights issues
 • Compensation cases – professional liability
 • “Personal finances” concerning inter alia inheritance and the administration of estates
 • Sports law
 • Problem cases, especially financial with a high level of conflict

Gade’s experience has given him special knowledge of the property industry, securities and investments in securities, debt, shipping company and partnership shares, property and property development, contractual rights and other investment mediums. He has also worked extensively with financial and accounting issues, especially in relation to legal valuations of investment assets and companies and similar in connection with mergers, administration of estates, transactions and change processes. Part of his practice includes assisting private individuals in relation to family and fortune matters.

Fred Gade has experience from the University of Oslo’s Faculty of Law, from the Ministry of Justice, as a secretary in an official research committee and as a registrar before becoming a lawyer.

He works based on a practical and factual focus on cases and the case conduct is based on the academic method practice provided by the University and the Ministry of Justice’s Legislation Department. 

Gade works on both large and small cases; the challenge of the case and the interaction with the client to achieve the best possible result are what “drive” his work. 

His ambition is to act as a fearless warrior for the interests of the client with a high level of service and availability. 

An international legal guide writes: “if you need a more rough approach, contact Fred Gade”.

Document
Arntzen, Underland & Co Lawyer – Partner
Groth, Gade, Heffemehl Lawyer – Partner
Nedre Romerike sorenskriverembete Deputy judge
Law Department, Ministry of Justice First consultant
Government Attorney’s Office Legal representative
Occupational injury compensation Law Committee Secretary
University of Oslo, Faculty of Law Scientific assistant
Admitted to the Supreme Court
License to practice law
Université d’Aix en Provence, France
University of Oslo – Legal final examination – Cand.Jur.
1980 Co-author of Offshore Certepartier i rettslig belysning
1979 Co-author of Sjørett bind I and II
1979 – 1992 Co-author of Idrett og Juss (1st and 2nd ed.)

Fred Gade

Home » Lawyers » Fred Gade

Mobil: 9829 4543
E-post: fred@gadeadvokat.no

CV

Fred Gade har drevet egen advokatvirksomhet siden 1987, den gang som partner i advokatfirmaet Groth, Gade og Heffermehl. Videre arbeidet han i Advokatfirmaet Arntzen Underland & Co, før han i 2001 gikk inn som partner i Arntzen de Besche Advokatfirma. 

Fred Gade er advokat med møterett for Høyesterett.

Han har erfaring som dommerfullmektig ved Nedre Romerike sorenskriverembete, advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten og førstekonsulent i Lovavdelingen i Justisdepartementet. Gade arbeidet også en rekke år som timelærer på juridisk fakultet ved Universitet i Oslo, hvor han bl.a. underviste i kontraktsrett og forvaltningsrett samt opptrådde som sensor m.m.

Gade bistår først og fremst innen tvisteløsning i saker om kontrakter, eiendom, aksjer, shipping, andre formuesgoder og/eller krav om erstatning. Han har i mange år hatt styreverv i eiendomsselskap. Han bistår ulike eiendomsaktører innen eiendomsutvikling og næringseiendom. Han rådgir også toppidretten i Norge. En del av Gades praksis er rene prosedyreoppdrag.

Chambers & Partners siterer kilder på at Fred Gade er “a fantastic lawyer and strong litigator”, og at han er “extremely meticulous, experienced and hands-on. He also acts promptly, and that fills me with confidence”.

Erfaring og spesialkompetanse

Fred Gade har mer enn 30 års advokaterfaring som advokat i et av de største og mest velrennomerte advokatfirmaer i Norge, med spesialisering mot tvister og tvisteløsning, spesielt innenfor det økonomiske og forretningsjuridiske området. Gade har brukt store deler av sin advokattid til å forberede og føre saker for domstoler; tingretter, lagmannsretter, Høyesterett og voldgiftsretter. Mange av sakene har vært «problemsaker» for aktørene som har involvert, med høyt konfliktnivå og mediaoppmerksomhet.

Gade har i hovedsak konsentrert sin advokatpraksis til fag- og bransjeområdene:

 • Eiendom
 • Eiendomsutvikling
 • Næringseiendom og eiendomstransaksjoner
 • Bygg- og entreprise
 • Jordskifte
 • Investeringer i alle typer eiendeler; verdipapirer, skip m.m.
 • Selskapsrett
 • Kontrakts- og rettighetsspørsmål
 • Erstatningssaker 
 • «Privatøkonomi» med bl.a. arv og skifte
 • Idrettsjuss
 • «Problemsaker», særlig økonomiske med høyt konfliktnivå

Fred Gades erfaring har gitt særlig bransjekunnskap om eiendomsbransjen, verdipapirer og investeringer i verdipapirer, gjeld, shipping, selskap- og selskapsandeler, eiendom og eiendomsutvikling, kontraktsrettigheter og andre investeringsobjekter. Gade har også arbeidet mye med økonomi- og regnskapsspørsmål, særlig i relasjon til juridiske verdsettelser av ulike investeringsaktiva, selskaper o.l. i forbindelse med fisjon, skifte, transaksjoner og endringsprosesser. En del av hans praksis omfatter bistand til privatpersoner i tilknytning til familie- og formuespørsmål.

Gade har arbeidserfaring fra Universitetet i Oslo – juridisk fakultet, fra Justisdepartementet, som sekretær i offentlig utredningsutvalg og som dommerfullmektig før han startet som advokat.

Han arbeider utfra en praktisk og faktisk saksorientering, og sakførselen er basert på den akademiske metodeorienteringen som praksis fra universitetet og Justisdepartementets lovavdeling gir.

Gade arbeider med både store og små saker; det er sakens utfordring og samarbeidet med oppdragsgiver om å oppnå best mulig resultat ut fra utgangspunktet, som er «driveren» for advokatarbeidet.

Ambisjonen er å opptre som en «uredd kriger» for oppdragsgiverens interesser, med høy servicegrad og stor tilgjengelighet.

En internasjonal advokatguide skriver: “If you need a more rough approach, contact Fred Gade».

Document
Arntzen, Underland & Co Advokat – Partner
Groth, Gade, Heffemehl Advokat – Partner
Nedre Romerike sorenskriverembete Dommerfullmektig
Lovavdelingen, Justisdepartementet Førstekonsulent
Regjeringsadvokatembete Advokatfullmektig
Yrkesskadeerstatningslovutvalget Sekretær
Universitetet i Oslo, Juridisk Fakultet Vitenskapelig assistent
Møterett for Høyesterett
Advokatbevilling
Université d’Aix en Provence, Frankrike
Universitetet i Oslo – Juridisk embetseksamen – Cand.Jur.
1980 Medforfatter av Offshorecertepartier i rettslig belysning
1979 Medforfatter av Sjørett bind I og II
1979 – 1992 Medforfatter av Idrett og jus (1. og 2. utg.)
Scroll to Top