Fagområder

Tvistesaker


Advokat Fred Gade har over tid arbeidet mye med økonomiske tvistesaker. Mange av sakene kan gjelde betydelige verdier og konfliktnivået mellom partene kan være høyt, ofte også med betydelig medieoppmerksomhet.

Eiendom


De aller fleste kommer i befatning med eiendom eller «fast eiendom» som er en historisk benevnelse på tomt som i lovgivningen nå kalles grunneiendom i motsetning til løsøre.

Aksjer


Mye i næringslivet involverer selskapsrett og aksjeselskapet, og ofte også andre selskapstyper og sammenslutninger, andelslag og foreninger.

Arv


Advokatfirmaet har over lang tid også arbeidet med formuespørsmål for privatpersoner, særlig i tilknytning til deling eller overføring av formuesverdier i forbindelse med arv, gaver, generasjonsskifte eller skilsmisse.

Kontraktsbrudd


Ved kontraktsbrudd og irregulær utvikling blir det spørsmål om avbøtende tiltak, reparasjon eller avvikling av avtaleforhold. Spørsmålet er ofte om avvik er avtalebrudd, om situasjonen er regulert i avtalen, om avtalebruddet har medført tap og i tilfelle hvilket.

Kontrakt


Rettigheter og forpliktelser stiftes ved avtale. Næringslivet og private vil ha behov for bistand når avtalene gjelder betydelige verdier, er kompliserte eller har en lang tidshorisont. Kontraktskriving er en egen profesjon der presisjon er et nøkkelord.

Scroll to Top