Eiendom

Hjem » Fagområder » Eiendom

De aller fleste kommer i befatning med eiendom, eller «fast eiendom», som er en historisk benevnelse på tomt som i lovgivningen nå kalles grunneiendom. Eiendom er i snever forstand selve grunnen. Men stort sett er det bygninger på grunnen, og begrepet brukes om både grunnen og grunn i tillegg til bygning. Mye av regelverket for fast eiendom har historisk opprinnelse og er utviklet over lang tid. Samtidig har det skjedd en stor utvikling og blitt etablert nye eiendomsformer, bl.a. anleggseiendom (typisk en underjordisk eiendom) og nye regler for eierseksjoner. Allemannsretter og strandsonejussen har også vært under stor utvikling de siste 10-15 årene. Det samme gjelder for tomtefeste og flere andre områder. Rettstilstand i endring gjør det nødvendig å være oppdatert, da det kan være vanskelig å forutse hva som vil være gjeldende rett.

Eiendomsforvaltning

Å eie og drive næringseiendom omfatter kjøp, salg, leie, tomtefeste, naboforhold m.m. Bare det å eie og drive involverer også en rekke juridiske utfordringer. Noen av disse kan være utenom det vanlige, og kan havne i rettsvesenet. Historisk sett har norske domstoler, og kanskje særlig Høyesterett som er kritiske til hvilke saker som slipper inn, hatt en tilbøyelighet til å ville befatte seg med eiendomsproblemstillinger. 

Eiendomsutvikling

Utviklingen har gått fra å eie eiendom til å se nye muligheter og endret utnyttelse av grunnen man eier. Endring i bruken av en eiendom i en mer lønnsom retning for eier, har blitt en egen velutviklet profesjon. Evnen til å se nye bruksmuligheter har gjort at mange eiendomsutviklere har vært initiativrike og kreative, og dermed skapt store verdier. Ikke alle ser med samme glede på endret utnyttelse av naboeiendom. Endrings- og nyskapingsprosesser kan ofte skape konflikter, og det trengs da rådgivning for å trå rett med tanke på myndigheter, naboer og andre.

Også ved eiendomsutvikling er det pengestrømmer som skaper verdi. Det er derfor nær sammenheng mellom f.eks. utleie, salg og verdiskaping. I eiendomsutvikling inngår bl.a. forvaltningsrett, naborett og kontraktsrett, særlig entreprisekontrakter. Bygg og entreprise går hånd i hånd med eiendomsutvikling.

Bygg og entreprise

I prosesser med endring av eiendom – eiendomsutvikling – inngår nybygg, som i sin tur involverer offentligrettslig regelverk om hvilken utnyttelse eller bruk som tillates på den enkelte eiendom; planjussen som også involverer politikk og «myndighetsjuss». Når det er avklart hva som tillates bygget på tomten, skal det inngås avtaler med byggebransjens aktører, byggeprosessen skal følges opp og mange typer beskjeder og endringsmeldinger skal håndteres. Når bygget er ferdig, skal det ofte forhandles om sluttoppgjør og ikke sjelden kan det lede til tvist. Gjennom alle steg skaper det trygghet med en rådgiver som har god innsikt i de aktuelle regelverk.

Scroll to Top